ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SYSTEMU POJAZD I KIEROWCA

Regulamin korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemów Informatycznych Pojazdu i Kierowcy (ESP PiK) udostępnionej przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. w imieniu urzędów zwaną dalej „PWPW”

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej PiK. Celem uruchomienia Elektronicznej Skrzynki Podawczej PiK jest zapewnienie w imieniu Urzędu, dostępu użytkownikom do usługi świadczonej drogą elektroniczną składania wniosków w systemach Pojazd i Kierowca
 2. Regulamin ESP PiK jest regulaminem, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późń. zm.)
 3. Usługi świadczone w oparciu o niniejszy Regulamin będą realizowane zgodnie z wymogami przepisów prawa, w tym w szczególności z:
  • Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 z póżń. zm)
  • RODO - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)
  • Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz.U. 2017 poz. 570)
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć następująco:

 1. Urząd - Organ właściwy ds. wydawania uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych i rejestracji pojazdów.
 2. ESP PiK - Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla systemów Pojazd i Kierowca.
 3. Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej bądź podmiot administracji publicznej, zarejestrowana w ESP PiK.
 4. Hasło - ciąg znaków (literowych, cyfrowych, innych) służący do uzyskiwania dostępu do Konta, znany jedynie Użytkownikowi Zarejestrowanemu.
 5. Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i Hasła) miejsce na Portalu.
 6. Login - adres e-mail wskazany przez Użytkownika Zarejestrowanego w momencie dokonania Rejestracji.
 7. Elektroniczny podpis kwalifikowany - podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem)
 8. UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru

§3 Warunki uczestnictwa

 1. Użytkownikiem może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmiot administracji publicznej.
 2. Z ESP PiK mogą korzystać tylko Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji i którzy posiadają elektroniczny podpis kwalifikowany krajowych dostawców lub Profil Zaufany ePuap
 3. Warunkiem korzystania z ESP PiK jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 4. Warunkiem korzystania z ESP PiK jest akceptacja Regulaminu Portalu.
 5. Każdy Użytkownik Portalu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkowanie ESP PiK oznacza całkowitą zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Za kompletność i rzetelność danych oraz informacji przekazywanych na strony ESP PiK odpowiada Użytkownik, który te treści zamieścił.
 8. PWPW nie ponosi odpowiedzialności za dane, które zostały błędnie wprowadzane przez Użytkownika, a w szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z korzystaniem przez nich z udostępnionych informacji.
 9. Dokumenty elektroniczne przyjmowane są za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Pojazdu i Kierowcy (zwaną dalej ESP PiK). Dokumenty składane poprzez ESP PiK muszą być opatrzone w celu uwierzytelnienia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. lub na wniosek każdego z urzędów, Profilem Zaufanym świadczonym przez portal ePuap.
 10. ESP PiK akceptuje dostarczone struktury fizyczne dokumentów elektronicznych, w tym:
  1. dokumenty w formacie .pdf
  2. dokumenty zawierające informacje graficzne w formacie .jpg
  PWPW nie akceptuje plików potencjalnie niebezpiecznych zawierających wirusy i/lub tzw. złośliwe oprogramowanie.
 11. Dokumenty elektroniczne doręczane do PWPW za pośrednictwem ESP PiK powinny odpowiadać schematowi dokumentu akceptowanego przez PWPW i zgodnymi z opublikowanymi schematami XSD w Centralnym Repozytorium Wzorów MC.
 12. Dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego PWPW otrzymuje urzędowe poświadczenie odbioru, które jest udostępniane nadawcy w ESP PiK.
 13. Techniczna czynność polegająca na wystawianiu urzędowego poświadczenia odbioru realizowana jest przez PWPW S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. R. Sanguszki 1 na mocy udzielonego przez Urząd pełnomocnictwa.
 14. Nadawca dokumentu elektronicznego uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu lub certyfikatu elektronicznego.
 15. PWPW zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania udostępniania ESP ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją portalu jej funkcjonalności, technicznych związanych z funkcjonowaniem ESP PiK.

§4 Rejestracja

 1. Rejestracja w ESP PiK polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego
 2. Użytkownik w formularzu rejestracyjnym podaje niezbędne dane takie m.in. jak login/hasło i wypełnia go zgodnie z pouczeniami znajdującymi się na formularzu.
 3. Użytkownik otrzyma na wskazany podczas rejestracji e-mail link aktywacyjny niezbędny do aktywowania konta na ESP PiK.

§5 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo korzystać z usług ESP PiK z chwilą otrzymania na adres email otrzymania linku aktywacyjnego oraz dokonania przez niego koniecznej aktywacji konta. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania kompletnych, rzetelnych i zgodnych zestawem rzeczywistym danych.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji danych, o których mowa w ust. 1.
 3. Użytkownik odpowiada za zgodność informacji dostępnych w ESP PiK ze stanem faktycznym.
 4. Użytkownik dokonując rejestracji w ESP PiK wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora z zachowaniem zasad opisanych w
 5. Adres podmiotu przetwarzającego dane w imieniu Urzędów (administratora danych):

  Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A Ul. R. Sanguszki 1 , 00-222 Warszawa

 6. Cel przetwarzania danych - zapewnienie indywidualnym użytkownikom dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną przez PWPW w imieniu Urzędów.
 7. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 8. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego konta innych osobom. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

§6 Ochrona danych osobowych klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z Przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez PWPW.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest urząd właściwy ds. rejestracji/wydawania uprawnień, Podmiotem przetwarzającym w imieniu Urzędu jest PWPW z siedzibą w Warszawie ul. Romana Sanguszki 1.
 2. PWPW wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@pwpw.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazania wniosku o rejestrację pojazdu/ wydanie uprawnień do Urzędu w celu wypełnienia obowiązku prawnego w tym Prawa o ruchu drogowy, Ustawy o kierujących pojazdami podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt c Rozporządzenia 2016/679.
 4. W celu założenia konta do elektronicznej skrzynki podawczej pojazdami przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt e Rozporządzenia 2016/679. – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody 9art 6 ust 1 lit a Rozporządzenia 2016/679)
 5. Pani/Pana dane osobowych nie będą udostępniane innym odbiorcom danych niż wskazany we wniosku;
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na prowadzenie konta użytkownika w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.;
 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie automatyczne odrzucenie elektronicznego wniosku.
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.;
 11. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane nie dłuższy niż okres archiwizacji.
 12. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem. Dla celów dowodowych PWPW prosi o wycofanie zgody drogą elektroniczną z wykorzystaniem opcji Wyrejestruj konto.